Unia europejska dla poznańskiego parku
technologiczno przemysłowego

 

 

 

 

 

ROZWÓJ PPTP - uSŁUGI dORADCZE I PRZEBUDOWA BUDYNKU 400

Projekt

"Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB

oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP"

 

Głównym celem projektu jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu poprzez wdrożenie specjalistycznych usług doradczych oraz remont i przebudowa Budynku 400, zwiększając tym samym ofertę PPTP na rzecz inkubacji przedsiębiorstw i regionalnych strategii specjalizacji.

W ramach  projektu przewiduję się realizację następujących specjalistycznych  usług doradczych:

- doradztwo w zakresie transferu wiedzy

- doradztwo w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i  prawnych

- komercjalizacja działań, internalizacji  i sieci powiązań

- doradztwo patentowe

 

 

W  ramach remontu i przebudowy Budynku 400  3 piętra przeznaczone zostaną na część technologiczną oraz preferencyjną (dla firm kończących  inkubację) oraz 2 piętra na inkubację PPTP.

Dzięki realizacji projektu podmioty zlokalizowane w PPTP otrzymają wsparcie w postaci specjalistycznych usług doradczych oraz dostęp do profesjonalnej infrastruktury biurowej, na preferencyjnych warunkach sprzyjających rozwojowi.

Planowany rezultat realizacji projektu:

 

-Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu  w  2018 r - 7 szt.

Wielkopolski Regionalny Program

Operacyjny na lata 2014-2020,

Priorytet 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw

 

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość inwestycji

6 255 585,46 zł


Kwota dofinansowania z Europe-
jskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

1 265 240,46 zł

 

Okres realizacji
2017

 

Beneficjent – Wielkopolskie
Centrum Wspierania Inwestycji
Sp. z o.o.

 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/

 

  

 

 

                  

 

 

 

 

Rozwój PPTP - projekt "Za Bramką"

"Budowa parkingu i budynku usługowo-biurowego

w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu – etap I"

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

 

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw


Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych Regionalną Strategią Innowacji.

 

Inicjatywa JESSICA

 

Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

W dniu 29.08.2013 r. Spółka podpisała umowę inwestycyjną  w sprawie udzielenia pożyczki na realizację przedmiotowego projektu.

 

Celem inwestycji jest uporządkowanie i zorganizowanie na nowo przestrzeni miejskiej w centrum Poznania w obszarze znajdującym się pomiędzy ul. Za Bramką i Wszystkich Świętych.

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu wielopoziomowego oraz budynku o charakterze usługowo-biurowym.
W wyniku jego realizacji z jednej strony powstanie nowoczesna przestrzeń do prowadzenia działalności usługowo-biurowej,
a z drugiej nastąpi uporządkowanie systemu parkowania w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku.

 

Obszar objęty rewitalizacją w ramach projektu został wskazany
 w „Miejskim Programie Rewitalizacji dla Miasta Poznania – trzecia edycja”.

 

Realizując politykę strategiczną miasta Poznania realizowana inwestycja przyczyni się do uwolnienia od samochodów ulic centrum i tworzenia bardziej przyjaznych przestrzeni do podróżowania komunikacją zbiorową, rowerową i pieszą. Pozwoli to na nadanie nowych funkcji okolicznym terenom, głównie Placu Kolegiackiego. 

 

 

Całkowita wartość projektu

 

68 954 261,19 zł
 

Okres realizacji

 

2013-2016
 

 

Wartość pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA

 

37 532 485,50 zł

 

Beneficjent – Wielkopolskie
Centrum Wspierania Inwestycji
Sp. z o.o.

 

 

 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/

 

Strona parkingu:  http://poznan-parking.pl/

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Rozwój PPTP - etap II

"Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego

– etap II"

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

 

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw


Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych Regionalną Strategią Innowacji.

 

Inicjatywa JESSICA

 

Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

W październiku 2014 r. został oddany do użytku Segment B o powierzchni całkowitej 5 643 m2.

Segment „B” jako część inwestycji PPTP stworzy możliwości dostępu dla przedsiębiorstw do kompleksowych wysokiej jakości usług oraz nowych rozwiązań wpływających na wzrost konkurencyjności i innowacyjności wielkopolskich firm.

konkurencyjności i innowacyjności wielkopolskich firm.

Budynek o 6 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej stanowiącej garaż na 25 miejsc osobowych. Parter to przede wszystkim hall wejściowy z recepcją, windy, toalety, wyjścia ewakuacyjne ewakuacyjne, przestrzeń typu „open-space” przeznaczona na biura, oraz tzw. aneks gastronomiczny.

 

Typowa kondygnacja budynku (+1, +2, +3 ,+4) to zgrupowana wokół trzonu kuchenno-komunikacyjno-

technicznego elastyczna i łatwa do

 aranżacji przestrzeń typu „open space".

 

Ostatnia kondygnacja budynku +5 zostanie

pomniejszona o trakt zachodni, gdzie

urządzony zostanie taras rekreacyjny oraz

dwa tarasy boczne.

 

Całkowita wartość projektu

30 335 914,90 zł

 

Okres realizacji

2011-2015

 

Wartość pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA

18 497 509,09 zł

 

Beneficjent – Wielkopolskie
Centrum Wspierania Inwestycji
Sp. z o.o.

 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój PPTP - etap I

Rozbudowa Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego jest realizowana w ramach projektu:

„Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno–Przemysłowego wraz ze stworzeniem systemu wsparcia przedsiębiorstw – etap I”

 

Głównym celem projektu jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu poprzez budowę Segmentu A nowego wielofunkcyjnego obiektu biurowo-usługowego wraz z wyposażeniem multimedialnym i biurowym. a także odpowiednią aranżacją pomieszczeń w celu stworzenia przedsiębiorstwom korzystnych warunków do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W  Segmencie A dwa z pięciu pięter przeznaczone są na część inkubacyjną PPTP, pozostałe na część technologiczną. Ostateczna forma funkcjonowania Parku określona zostanie zapewne po kilku latach jego działania i ukształtowana zostanie przez warunki panujące na rynku.

Priorytetem w zakresie funkcjonowania inkubatora będzie zaoferowanie zlokalizowanym tam przedsiębiorstwom bezpłatnych usług przede wszystkim w zakresie usług ogólnego doradztwa podatkowego i prawnego.

Dążeniem WCWI będzie taki dobór firm zlokalizowanych w Parku. aby zakres świadczonych przez nich usług obejmował w szczególności usługi: doradcze, finansowe, proinnowacyjne, informacyjne. szkoleniowe.

Wielkopolski Regionalny Program

Operacyjny na lata 2007-2013,

Priorytet I Konkurencyjność

przedsiębiorstw,  Działanie 1.4

Wsparcie przedsięwzięć powiązanych

Regionalną Strategią Innowacji

 

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Całkowita wartość inwestycji

30 709 461,10 zł


Kwota dofinansowania z Europe-
jskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

9 550 486,88 zł

 

Okres realizacji
2010-2013

 

Beneficjent – Wielkopolskie
Centrum Wspierania Inwestycji
Sp. z o.o.

 

 

 http://wrpo.wielkopolskie.pl

 

 

 

2007-2008
W oparciu o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w latach 2007-2008 został zrealizowany projekt pt.:

„Wspomaganie procesu zarządzania. funkcjonowania i rozwoju Poznańskiego Parku Technologiczno–Przemysłowego”

 

W ramach Sektorowego Programy Operacjynego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006.