Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. 61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 400,  zaprasza do składania ofert dotyczących  wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 389 m²,  znajdującego się w Poznaniu ul. Za Bramką 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej z zakresu gastronomii.

Lokal znajduje się w nowopowstającym budynku usługowo - biurowo standard klasy A (oddanie do użytkowania II kwartał 2016r.) przy ul. Za Bramką 1, w ścisłym centrum Poznania, w obszarze Starego Rynku.
W najbliższym sąsiedztwie rynek bernardyński, Kościół Farny oraz siedziba Urzędu Miasta Poznania. Teren graniczy bezpośrednio z ulicą Wszystkich Świętych oraz pośrednio z ul. Garbary i pl.Kolegiackim. Obiekt o funkcji biurowo usługowej, 4 kondygnacje nadziemne (pomieszczenia przeznaczone na wynajem – biura i sale konferencyjne), 3 kondygnacje podziemne (parkingi i pomieszczenia gospodarcze). Parter od strony ul. Za Bramką – funkcja reprezentacyjna związana z głównym wejściem do budynku oraz lokalami usługowymi.  Lokal składa się z trzech niezależnych lokali o pow. 187,80m2 i 180,34m2 (w części frontowej) oraz lokal o pow. 20,94m2 – łącznie 389,08m2. Cały obiekt dostosowany do osób niepełnosprawnych. Lokale 1 i 2 będące przedmiotem najmu znajdują się na poziomie zero, posiadają witryny i wejście od ul. Za Bramką. Wyposażone w sieć: wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie oraz system wentylacji i klimatyzacji. Pomieszczenia będą posiadały wykończoną posadzkę, ściany i sufit podwieszany z oświetleniem. Najemca będzie zobowiązany do przygotowania aranżacji i wyposażenia lokalu własnym staraniem i na swój koszt a także do zapewnienia toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Powyższy lokal przeznaczony jest do najmu na okresmin. 3 lat.

 

Oferenci zobowiązani są do przedstawienia oferty na formularzu ofertowym wraz z załącznikami.

 

Czynsz z tytułu najmu lokalu będzie ustalony w wysokości zadeklarowanej w  ofercie wybranej przez Wynajmującego. Niezależnie od zadeklarowanego czynszu Najemca będzie ponosił koszty z tyt. opłat eksploatacyjnych wg. zużycia:

 

 

Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oferenta

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 20 listopada 2015 r.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

OFERTA KONKURSOWA NA NAJEM LOKALU W CELU PROWADZENIA USŁUG

       GASTRONOMICZNYCH  W BUDYNKU PRZY UL. ZA BRAMKĄ 1 W POZNANIU

 

Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień:

1)    oferta została złożona po terminie składania ofert,

2)    brak któregokolwiek z załączników, lub nie zostały uzupełnione przez Oferenta pomimo  wezwania przez  Organizatora Konkursu w wyznaczonym terminie.

 

Oferta jest ważna 60 dni od otwarcia ofert.

WCWI Sp. z o.o zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia ewentualnych

dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonych ofert.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, poprzez publikację

na stronie internetowej wcwi danych wybranego Oferenta. Wybrany Oferent powiadomiony

zostanie również w formie pisemnej.

 

Wizji lokalnej dokona Oferent indywidualnie.

 

Dodatkowe informacje i kontakt:

Piotr Juskowiak, Manager PPTP tel. (061) 673 4541

e-mail      piotr.juskowiak@wcwi.com.pl

 

Monika Błoch, Opiekun Inwestora PPTP tel. (061) 673 4500

e-mail   monika.bloch@wcwi.com.pl

 

WCWI  zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w każdym czasie bez podania przyczyn.

1.    Plan sytuacyjny lokalu - Plan_Sytuacyjny_Lokalu.pdf

2.    Formularz ofertowy - Formularz_ofertowy.docx

3.    Załączniki do zapytania ofertowego - Zalacznik_nr_1.docx Zalacznik_nr_2.docx Zalacznik_nr_3.docx